Kwetsbare groepen lopen door de coronacrisis meer kans op langdurige werkloosheid en financiële problemen, aldus de Denktank Coronacrisis van de SER. Juist voor deze groepen zijn er nu nieuwe mogelijkheden gekomen vanuit Europa onder de titel – REACT-EU. Deze extra ronde met middelen zijn ter ondersteuning van kansarmen op de arbeidsmarkt. Het gaat om Actieve Inclusie.

De SER-denktank geeft een aantal redenen waarom kwetsbare groepen het nu nog moeilijker hebben om werk te vinden. Hoewel werkgevers, waar nodig, zijn geholpen met steunpakketten is hun vertrouwen in de toekomst afgenomen. Dit afgenomen vertrouwen belemmert werkgevers bij het laten instromen van met name nieuwe kwetsbare werkenden.

Daarnaast is de focus vanuit de overheid bij het naar werk bemiddelen van mensen vooral gericht op de recente instroom omdat die het meest kansrijk wordt geacht. Kwetsbaren sluiten achteraan in de rij. REACT-EU wil dit veranderen, ook voor kwetsbare groepen die voor het eerst de arbeidsmarkt betreden.

In Nederland kunnen centrumgemeenten een aanvraag doen voor hun arbeidsmarktregio. Het doel is het bevorderen van actieve inclusie door o.a. afstemming tussen gemeentelijke activiteiten en die van de pro en vso-scholen. De doelgroepen zijn onder andere: de NUO (niet-uitkeringsontvangers), arbeidsbelemmerden, vijfigplussers, jongeren, langdurig uitkeringsontvangers, vreemdelingen en leerlingen van pro- en vso-scholen.

In deze derde ronde REACT-EU is er een verruiming op de doelgroep richting beschut werk, werkenden en zelfstandigen. Activiteiten kunnen tot 75% worden gesubsidieerd vanuit REACT-EU én met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Concreet gaat het om:

  • Begeleiding van en oplossingen voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden;
  • Begeleiding van en oplossingen voor leerlingen van het vso en praktijkonderwijs voor de stap naar de arbeidsmarkt;
  • Begeleiding van en oplossingen voor mensen die in een justitiële inrichting zitten;
  • Bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar een krapteberoep (al dan niet in een andere sector).

Vragen voor het college:

  • Gaat u gebruik maken van REACT-EU en heeft u al stappen hiervoor gezet?
  • Welke stappen zijn dat?
  • En zo nee, waarom niet?