Lokaal Bestuur
Voorzitterskandidaten aan het woord: alle plannen voor het lokaal bestuur op een rij

Voor de leden is het natuurlijk prachtig nieuws dat we ditmaal uit maar liefst acht kandidaten kunnen kiezen, maar tegelijkertijd is het door de hoeveelheid kandidaten lastig om door de bomen het bos nog te zien. Waarin onderscheiden de kandidaten zich? Welke rol zien ze weggelegd voor het lokaal bestuur? En wat gaan ze daar als voorzitter in betekenen?

Om dat boven water te krijgen, heeft Lokaal Bestuur iedere kandidaat dezelfde open vraag gesteld: wat zou jij als voorzitter willen betekenen voor onze lokale en provinciale volksvertegenwoordigers- en bestuurders?


De menselijke maat 

Binnert de Beaufort


De PvdA is van oudsher stevig geworteld in de samenleving. Des te verdrietiger dat de toeslagenaffaire juist onze partij zo heeft verrast. Hoe kan het dat die schrijnende verhalen van mensen die ten onrechte werden verdacht van fraude, wier levens werden verwoest door een ijskoude en discriminerende overheid nooit de top van onze partij hebben bereikt?

De PvdA is nog steeds de grootste ledenpartij van Nederland. Maar de kennis en ervaring van al die leden wordt veel te weinig gemobiliseerd. De verbinding tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders met de leden moet worden versterkt. En niet per afdeling, maar per thema. Organiseer nieuwe online netwerken in ‘Teams’ voor het sociaal domein, voor onderwijs, wonen, duurzaamheid, waar PvdA-leden kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Waar bestuurders en volksvertegenwoordigers hun plannen kunnen toetsen aan de praktijk. Waar ombudsteams, maatschappelijk werkers, onderwijzers, buurtwerkers, PvdA-leden die wonen en werken in die samenleving, de verhalen vertellen van de mensen voor wie wij sociaal-democraten willen opkomen. Waar deze mensen zelf hun verhaal kunnen vertellen.

De menselijke maat moet weer leidend zijn voor onze bestuurders en volksvertegenwoordigers. De PvdA moet terug de samenleving in, en de samenleving weer terug in de PvdA.


Veel meer samen optrekken 

Esther-Mirjam Sent


Onze lokale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders staan als geen ander met de voeten in de klei. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor hun inwoners en hebben steeds meer taken op hun bordje gekregen. 

Als partij moeten we veel meer samen optrekken. Vaak hebben onze lokale politici wel onderling contact, maar mist er intensieve samenwerking en contact met de fractie en het partijbestuur. Denk bijvoorbeeld aan de twee grote crises, waar provinciale en gemeentelijke bestuurders mee te maken hadden: de corona- en de stikstofcrisis. Dit zijn bij uitstek momenten, waarop we de lijntjes kort moeten houden en elkaar kunnen voeden met ideeën, oplossingen en informatie. 
 
Maar die samenwerking stopt wat mij betreft niet bij bestuurlijke onderwerpen. We trekken samen op tijdens campagnes, we bieden scholing en begeleiding aan en we stroomlijnen de verschillende geledingen om beter contact met elkaar te hebben. De fractie en het partijbestuur komen langs voor werkbezoeken en we elkaar weten te vinden, zeker bij crises die gemeente, waterschap en provincie overstijgen. 

Ik heb mijn contacten met afdelingen, gewestelijk besturen, lokale politici en bestuurders altijd van onschatbare waarde gevonden. Als voorzitter wil ik me hier met 100% voor inzetten. 


Opleidingen weer prioriteit maken 

Frank van de Wolde


Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voor het grootste deel is hoe we het landelijk doen bepalend voor de uitslag. Landelijk zullen we inzetten op een herkenbare en zichtbare boodschap op kernthema’s die ook lokaal relevant zijn.

Een landelijk probleem en bedreiging voor het openbaar bestuur is dat het steeds moeilijker is om goede politici en bestuurders te vinden. Dat tij zal voorlopig niet keren. Hierdoor zal er helaas steeds vaker een beroep gedaan moeten worden op politici, bestuurders en ondersteuning van buiten een afdeling. We bouwen hier een goede infrastructuur voor op.

We zetten daarom het mes in overbodige afdelingsbureaucratie. Daarnaast krijgt het opleidingsaanbod voor leden, politici en bestuurders momenteel partij-breed onvoldoende prioriteit en sluit het aanbod bovendien onvoldoende op elkaar aan. Zeker vergeleken met die van andere partijen lopen we achter. Met de inzet van vrijwilligers, regionale steunpunten en landelijke ondersteuning zullen we scouting en opleiding in de partij vernieuwen en versterken.

Tot slot worden de tientallen afdelingen, waar wij met Roodgroene lijsten en programma’s samenwerken om lokaal een links-progressief geluid te laten horen, ondergewaardeerd. Het aantal afdelingen waar we met GroenLinks en soms met SP, D66 of andere bondgenoten samenwerken is groeiende en deze afdelingen krijgen nu geen of minimale ondersteuning. Dat moet per direct anders.


Inhoud voorop 

Gerard Bosman


Als partijvoorzitter wil ik de inhoud weer voorop zetten en grote gedurfde ideeën in het debat brengen om zo een nieuwe, ambitieuze en inspirerende nieuwe sociaal-democratische agenda te vormen. Onze partij moet weer een actiepartij worden en naast mensen gaan staan, die strijden voor solidariteit en rechtvaardigheid, duurzaamheid en inclusiviteit. In de wijken, de bedrijven en in en met de publieke instellingen. En daarbij moeten we ook het initiatief nemen tot protest, actie, politieke stakingen en politiek ombudswerk.

Dat helpt het vertrouwen terug te winnen bij de miljoenen kiezers die we in de steek hebben gelaten. We zijn te veel de partij geworden van alleen succesvolle hoogopgeleiden, de woningbezitters en van de mensen, die nog niet in hun eigen leven door bestaansonzekerheid en een onrechtvaardig overheidsoptreden bedreigd worden. Dat wil ik veranderen!

Onze agenda moet echt links zijn. De huidige toestand is extreem oneerlijk en onrechtvaardig. Dat vraagt ook om radicale recepten. In het lokale sociale domein moet de focus liggen op mensen helpen aan goed en eerlijk werk, op schuldhulpverlening, wijkbeleid met goede welzijnsvoorzieningen, een betaalbare huurwoning (maximaal 25% tot 33% van besteedbaar inkomen) en een eerlijke, snelle energietransitie. We moeten dus afscheid van de neoliberale participatiesamenleving.


Het geluid van de leden weer naar de top 

Ger Rolsma


Ik ben de kandidaat van en voor de leden. De mening en talenten van leden bereiken de top niet binnen de PvdA. Dat wil ik veranderen met mijn deltaplan ledendemocratie. Dit geldt ook voor lokale afdelingen, raadsleden en bestuurders. Ondanks het goede werk van het CLB komen signalen en goede ideeën vaak niet in Den Haag terecht of bij jullie. Daar zie ik een belangrijke opdracht.  

Sociaal-democratische politiek maak je met name op lokaal niveau. Het woningprobleem en energietransitie zijn vooral thema’s die lokaal gevoeld worden en waar vele goede ideeën bestaan om deze op een sociaal-democratische manier op te lossen. Mensen ervaren dat een fatsoenlijk huis onbetaalbaar is geworden. Ook de kosten van de energietransitie moeten niet op de schouders van de laagst betaalden terecht komen. Toch moet er haast gemaakt worden.

Als afdelingsvoorzitter van de afdeling Amsterdam Centrum heb ik onze actieve leden kunnen coachen om online middelen, vernieuwende interactieve bijeenkomsten en grote politieke cafés te organiseren. Deze ervaring wil ik juist gaan inzetten om het delen van goede ideeën, talent en expertise in onze partij beter te gaan benutten. Zeker voor onze lokale, provinciale vertegenwoordigers en bestuurders.


Wethouderssocialisme in de steden en dorpen en landelijk aanvallende politiek 

Pieter Paul Slikker


Sociale politiek vraagt om wethouderssocialisme in steden en dorpen, en om aanvallende politiek op landelijk niveau. Bij aantreden van een nieuwe partijvoorzitter zijn er 150 dagen tot de lokale verkiezingen. Dat maakt twee zaken topprioriteit:

  1. Landelijk moet onze sociale politiek aanvallender. Het is tijd om de noodzaak van sociale verandering op de agenda te zetten. De afgelopen maanden zien we een afwachtende houding. Tot Rutte en Kaag hun proeve van een regeerakkoord afhadden. Tot er een rechts minderheidskabinet op het bordes staat. Daar gaan we het niet mee redden. De groeiende ongelijkheid wacht niet. Links dient een schaduwkabinet op te tuigen om ons alternatief te laten zien. Zo voorkomen we dat rechts straks de colleges domineert.
  2. Onze partij moet drastisch gemoderniseerd. We leven in de tijd van social media debat en naar buiten gerichte acties. Maar onze afdelingen en partijorganisatie zijn bakken met tijd kwijt aan naar binnen gerichte energie: jaarverslagen, begrotingen, kascontrolecommissies en verouderd vormgegeven ledendemocratie. Dat kan anders. We moeten onze afdelingen versterken, de bureaucratie moet eruit. Onze campagnes kunnen gedurfder en als we nieuwe generaties willen binden is moderne vertegenwoordiging op social media noodzakelijk. Te starten bij de campagne naar maart 2022.

Groter denken, kleiner doen 

Reshma Roopram


De kracht van de sociaal-democratie in Nederland ligt in het wethouderssocialisme. In het werk van onze bestuurders, die lokaal het verschil proberen te maken. Tegelijkertijd hebben de afdelingen het nu vaak moeilijk door gebrek aan mankracht. Dat maakt het werk van onze lokale bestuurders soms ook moeilijker.

Als voorzitter zorg ik dat de afdelingen beter ondersteund gaan worden en dat werk uit handen wordt genomen. Het partijbureau moet service bieden. Niet zelf dingen gaan bedenken. maar inspelen op de lokale wensen. Een afdeling moet kunnen ‘winkelen’ bij de partij. Penningmeester nodig? Social media campagne opzetten? Film of podcast maken? Ledenpeiling houden? Verkiezingscampagne regelen?

Het landelijk partijbureau moet gewesten helpen om afdelingen beter te ondersteunen. De clubhuizen van de partij zullen daarom worden uitgebouwd tot volwaardige filialen van het partijbureau. Ze krijgen een vaste videoverbinding om makkelijk te overleggen.

Tot slot nog twee dingen:

  1. Ieder lid moet toegang hebben tot permanente scholing van de partij. We zijn er niet alleen voor mensen, die alles al weten.
  2. Het partijlidmaatschap wordt gekoppeld aan een app. Een digitaal platform, waar leden altijd kunnen discussiëren en beslissen. Een wethouder kan zo ook om 11 uur ’s avonds nog een vraag aan leden of burgers stellen.

Verbinding, vernieuwing en verjonging 

Taco Kuiper


Als voormalig raadslid en wethouder in Zoetermeer weet ik hoe belangrijk verbinding en organisatie zijn voor onze lokaal actieve leden. Deze ervaring neem ik mee als voorzitter van de PvdA.

Verbinding binnen de partij is van belang voor een scherp en gedeeld beeld over de misstanden in onze samenleving, zodat we daar als partij ook iets aan kunnen doen. Als voorzitter ga ik daarom geregeld rondetafelgesprekken voeren met gedupeerden en met onze gekozen partijleden, die het probleem kunnen helpen oplossen. In ieder geval zullen daarbij ook onze landelijke politici vertegenwoordigd zijn.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen weten als geen ander wat er leeft in de samenleving. Zij zijn van harte uitgenodigd om zaken te agenderen. Het is dan mijn taak als voorzitter om het goede gesprek voor te bereiden, te faciliteren en te zorgen voor – en toe te zien op – een gecoördineerde actie van onze partij.

Mijn laatste speerpunt ligt bij vernieuwing en verjonging van onze partij. Dit zal resulteren in een aanwas van nieuwe leden bij de afdelingen. Dit is niet alleen van belang voor de vitaliteit van onze afdelingen, maar ook voor de werving van goede kandidaten voor de volksvertegenwoordiging essentieel.


Meer info over de kandidaten en de kiesprocedure vind je op de website van de PvdA


Afbeelding: Rob Engelaar | ANP