Nieuws uit de Tweede Kamer
Erfgoedwet

Erfgoedwet
In de Kamer is net de Erfgoedwet van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behandeld. In die wet moeten bestaande wetten, waaronder de Monumentenwet, de Wet Behoud Cultuurbezit en enkele kleinere wetten opgaan. Daarnaast worden er een aantal nieuwe onderdelen aan de wet toegevoegd. Er komt een nieuwe regeling voor het vervreemden van cultuurgoederen en verzamelingen die eigendom zijn van overheden. Ook wordt het vergunningstelsel voor het verrichten van archeologische opgravingen vervangen door een stelsel van wettelijk geregelde certificering. PvdA-Kamerlid Jacques Monasch vindt het goed dat de nieuwe Erfgoedwet er ligt, maar hij wil de wet wel beter maken. Hij doet daarvoor een aantal voorstellen. Via een amendement wil Monasch wettelijk vastleggen dat bij een monument ook het interieur en eventuele bijbehorende kunst beschermd worden als één geheel. Uiteraard moeten daarvoor de meubels, kunst en dergelijke op zichzelf ook beschermwaardig zijn en een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het monument. In veel monumenten is het interieur niet meer origineel, en is hiervan dus geen sprake. Verder stelt Monasch voor dat er een minimale instandhoudingsplicht komt voor monumenten die onder de huidige Monumentenwet vallen. Daarmee moet er een duidelijker instrument komen om eigenaren te verplichten in ieder geval zodanig onderhoud te plegen dat een monument intact blijft. Tenslotte wordt er aandacht gevraagd voor de positie van het mobiele erfgoed. Nederland is rijk aan voer-, vaar- en vliegtuigen die allemaal een eigen verhaal vertellen. Dit mobiele erfgoed wordt door vele vrijwilligers behouden en ook gebruikt. Om hier ook in de toekomst nog van te kunnen genieten is veel kennis nodig over de Nederlandse collectie en de beste manier om deze collectie te onderhouden. Er is al een particulier register, maar dat kan ondersteuning gebruiken. Voor de eigenaren heeft dat als voordeel dat onafhankelijke erkenning van de waarde van hun cultuurgoed kan helpen bij het vinden van financiële steun voor restauraties. Ook bij mobiel erfgoed geldt dat het niet op zich staat. Bij varend erfgoed zouden gemeenten er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat ook de binnenhavens van oude steden, waar deze schepen vaak liggen, goed onderhouden blijven.

Verkeersveiligheid
In een Algemeen Overleg over verkeersveiligheid heeft Duco Hoogland een voorstel gedaan om tot een beter systeem van verkeersboetes te komen. Hij vroeg zich af in hoeverre verkeersboetes daadwerkelijk bijdragen aan het veiliger maken van het Nederlandse verkeer. Want daar zijn de boetes voor bedoeld en niet voor het spekken van de staatskas. Volgens Hoogland zijn verkeersboetes in Nederland hoog, maar vergroten ze de verkeersveiligheid niet wezenlijk. Hij stelt een nieuw systeem voor met stapelboetes: bij een eerste verkeersovertreding krijgt iemand een lagere boete dan hij nu zou krijgen. Rij je per ongeluk een keer iets te hard,  bijvoorbeeld omdat je vanwege onduidelijke verkeersborden door de bomen het bos niet meer zag, dan krijg je niet meteen een hoge boete. Voor veelplegers gaan de boetes juist oplopen. Hierdoor pak je de overtreders aan die wél een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. Hoogland vroeg minister Van de Steur van Veiligheid en Justitie om een dergelijk progressief boetesysteem te onderzoeken en daarna met een voorstel naar de Tweede Kamer te komen. De minister reageerde hier positief op en laat de mogelijkheid van een stapelboetesysteem onderzoeken. De uitkomsten daarvan zullen te zijner tijd met de Kamer worden besproken.

Afbeelding: Nationale Beeldbank

ton.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]