Nieuws uit de Tweede Kamer
Flitsfaillissement

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel dat regelt dat bedrijven, die in ernstige financiële problemen zijn geraakt en op een faillissement afstevenen, in stilte een doorstart kunnen voorbereiden. Die stilte is belangrijk omdat berichten in het nieuws het werken aan een rustige doorstart of reddingspoging kunnen verstoren. Een goed voorbereide doorstart is goed voor de werkgelegenheid én goed voor de schuldeisers. Maar een dergelijke doorstart mag niet worden misbruikt om goedkoop van personeel af te komen. En bij dat laatste wringt volgens Tweede Kamerlid Jeroen Recourt de schoen. Hij maakt zich er zorgen over dat een in stilte voorbereide doorstart, ook wel ‘pre-pack’ genoemd, door ondernemers wordt misbruikt om goedkoop van boventallig personeel af te komen. Er geldt na een faillissement namelijk geen ontslagbescherming: na een doorstart van een failliet bedrijf of onderdelen daarvan hoeven geen afkoopsommen te worden betaald, hoeven de normale regels van het ontslagrecht na fusie of overname (bijvoorbeeld het overnemen van bestaande arbeidscontracten) niet te worden gevolgd en kan hetzelfde personeel tegen slechtere arbeidsvoorwaarden weer in dienst van het nieuwe bedrijf worden genomen. Recourt ziet weliswaar veel voordelen in de pre-pack, maar vraagt op dit onderdeel meer duidelijkheid inde schriftelijke vragenronde over dit wetsvoorstel.

Topinkomens

Een terugkerend thema zijn de topinkomens in de (semi-)publieke sector. De Wet Normering Topinkomens (WNT) is inmiddels al een tijd van kracht en wordt nog verder aangescherpt, maar dat neemt niet weg dat er bestuurders zijn die de mazen van de wet opzoeken om alsnog een hoger inkomen te krijgen. John Kerstens en MeiLi Vos brachten door middel van schriftelijke vragen een voorbeeld daarvan onder de aandacht van minister Plasterk. Bij Netbeheerder Alliander had de top zichzelf een hoger inkomen toegedicht dan het maximum volgens de WNT. De reden die het bedrijf daarvoor opgaf, was dat zij voor het bedrag van de WNT (toch nog 178.000 euro) niet de juiste mensen konden krijgen. Plasterk had er echter ‘geen enkele twijfel over dat er voldoende geschikte kandidaten zijn om voor een bezoldiging van maximaal 178.000 euro de functie als topfunctionaris bij een dergelijke organisatieste vervullen.’ In antwoord op een andere vraag van Kerstens en Vos laat de minister weten dat hij de Eenheid toezicht WNT van zijn ministerie onderzoek laat doen naarde constructie die Alliander heeft verzonnen om boven de WNT-norm te betalen. Wanneer er sprake blijkt van een ontduikingsconstructie, ‘zullen ter zake passende maatregelen worden genomen,’ aldus de minister. Wordt vervolgd dus.

Foto: Nationale Beeldbank

tonDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]