Nieuws uit de Tweede Kamer
Waar rook is, is vuur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg; daarover sprak minister Van der Steur op 30 maart met de Kamer. Namens de PvdA-fractie voerde Harm Brouwer het woord. Een van de punten die Brouwer bij het algemeen overleg maakte, betrof de brandweervrijwilligers. Landelijk is bijna 80 procent van de brandweerlieden vrijwilliger. Deze brandweerlieden zijn in opleiding en vakkennis professionals, maar doen het brandweerwerk vaak naast een reguliere baan. Regelmatig komen er signalen vanuit de vrijwilligers zelf of verschijnen er berichten in de media dat het aantal brandweervrijwilligers afneemt. Vooral sinds de brandweer niet meer per gemeente maar in het regionale verband van de veiligheidsregio wordt georganiseerd zou de animo om brandweervrijwilliger te worden afgenomen zijn. Minister Van der Steur kent deze signalen, maar wijst erop dat – behalve in de veiligheidsregio Zeeland – uit de cijfers blijkt dat er geen sprake is van een terugloop. Maar waar rook is, is meestal ook vuur. We moeten deze signalen serieus nemen. Ook al neemt het aantal vrijwilligers niet af, dan nog kan er sprake zijn van onvrede. Er spelen een aantal problemen. Zo zijn er tijdens kantooruren vaak onvoldoende vrijwilligers beschikbaar waardoor met kleinere voertuigen moet worden uitgerukt of helemaal niet kan worden uitgerukt. Bovendien willen brandweervrijwilligers graag ingezet worden, maar lopen ze vaak tegen het probleem aan dat ze te ver van het korps werken of dat hun werkgever moeilijk doet als ze op elk moment weggeroepen kunnen worden voor een uitruk. Brouwer wil daarom dat werkgevers meer ruimte geven aan personeelsleden die brandweervrijwilliger zijn om ook tijdens werktijd uit te rukken. Dat zou ook kunnen betekenen dat een brandweervrijwilliger in de gemeente van zijn werk wordt opgeroepen om naar een brand toe te komen. Minister Van der Steur heeft toegezegd te gaan onderzoeken of werkgevers gestimuleerd kunnen worden om brandweervrijwilligers in dienst te nemen en hoe dit aantrekkelijker gemaakt kan worden.

7 procent raadsleden overweegt te stoppen
Dat politici bedreigd worden, is helaas iets wat al jaren voorkomt. De komst van sociale media heeft het alleen maar makkelijker gemaakt om een onderbouwde mening te geven, maar ook om ordinair te schelden of zelfs bedreigingen te uiten. Vooral de discussies rondom de vestiging van asielzoekers zijn voor sommige mensen aanleiding om raadsleden te bedreigen. En dan zijn er nog tal van andere incidenten waarbij raadsleden met agressie of geweld geconfronteerd worden. Uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bleek dat 7 procent van de raadsleden overweegt te stoppen vanwege agressie en geweld. 12 procent twijfelt of zij zich voor een volgende periode opnieuw zouden kandideren. Manon Fokke wilde van minister Plasterk weten wat hij daarvan vond en wat hij doet om raadsleden te beschermen. De minister was het met Fokke eens dat in onze democratische rechtsstaat lokale bestuurders zich niet door dergelijke druk moeten laten beïnvloeden. Hij wees op de maatregelen die hij samen met de minister van Veiligheid en Justitie al heeft genomen: bijvoorbeeld extra geld voor de financiering van de beveiliging van politieke ambtsdragers, een 24-uursvoorziening voor acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning van politieke ambtsdragers en uiteraard het opsporen en vervolgen van daders. Samen met de beroepsverenigingen van burgemeesters en raadsleden gaat de minister bekijken of er nog extra maatregelen nodig zijn. Minister Plasterk deelde ook de mening dat bedreigde raadsleden gestimuleerd moeten worden om de bedreiging te melden of hiervan aangifte te doen. Op de vraag van Fokke hoe vaak bedreigde raadsleden dat bij de politie melden of aangifte doen, moest hij het antwoord schuldig blijven. Ook wist hij niet in hoeveel gevallen dat tot vervolging van een verdachte heeft geleid. De reden is simpelweg dat politie noch openbaar ministerie daarvoor aparte registraties bijhoudt.

Afbeelding: Hollandse Hoogte
ton_1.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]