Nieuws uit de Tweede Kamer
Ouderbijdragen jeugdigen in detentie

Niet alleen voor de kosten van de jeugdzorg kan van ouders een eigen bijdrage worden gevraagd, ook ouders van jongeren die in detentie zitten moeten (als het aan de regering ligt) binnenkort een bijdrage gaan betalen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat volwassen gedetineerden voor hun verblijf in de cel, gedurende maximaal twee jaar, een eigen bijdrage van 16 euro per dag moeten gaan betalen. Voor gedetineerden onder de 21 jaar worden ouders verplicht deze bijdrage te betalen. De ouderbijdrage voor jonge gedetineerden is een stuk lager (131 euro per maand, dus circa 4 euro per dag) dan voor oudere delinquenten (480 euro per maand). De ouderbijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat ouders de plicht hebben in de kosten voor onderhoud en verzorging van hun kinderen te voorzien. Aangezien de overheid het grootste deel van deze kosten overneemt, wordt het redelijk geacht dat de ouders een bijdrage leveren. En, zoals de staatssecretaris toelichtte, ‘met de invoering van een ouderbijdrage voor verblijf in een justitiële jeugdinrichting wordt de discrepantie opgeheven die op dit moment bestaat met de Wet op de jeugdzorg’. In de jeugdzorg geldt de ouderbijdrage immers ook voor kinderen die in een gesloten jeugdzorgaccommodatie zitten. Het zou tegenstrijdig zijn dat ouders van kinderen die geen strafbare feiten hebben begaan wél een ouderbijdrage moeten betalen, terwijl ouders van kinderen die vanwege een strafbaar feit hun vrijheid hebben verloren dat niet hoeven. Deze ongelijkheid wordt met dit wetsvoorstel opgeheven. Eén verschil blijft bestaan. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om af te zien van de ouderbijdrage voor de jeugdzorg, de directeur van een justitiële jeugdinrichting heeft die ruimte niet. Die ouderbijdrage moet altijd betaald worden. In een ander wetsvoorstel, dat gelijktijdig behandeld wordt, staan voorstellen voor het betalen van een eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces. Hier ziet de regering echter geen reden om van jeugdige veroordeelden – of hun ouders –  een eigen bijdrage te eisen. Volgens de regering past dit niet bij het nationaal en internationaal erkende pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht.
In het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage voor jeugdige delinquenten wordt geregeld, staan ook voorstellen voor eigen bijdragen voor detentie van volwassen gedetineerden en tbs’ers. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, dat overigens voortkomt uit afspraken in het regeerakkoord, is nog niet afgerond. PvdA-Kamerlid Marith Rebel heeft, net als vrijwel alle andere fracties, kritische vragen gesteld. Wordt vervolgd.

Foto: Nationale Beeldbank

ton.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]