Op 11 november 2023 is het zover, dan neemt Leen Verbeek afscheid van het CLB. Voor het CLB betekent dit dat wij voor het eerst – als zelfstandige vereniging – op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter.

De voorzitter is het boegbeeld van het CLB. Hij/zij moet over een bepaalde mate van deskundigheid en statuur beschikken die helpt bij het invullen van deze rol, ook als adviserend lid van het partijbestuur.

Het team van het CLB werkt in grote mate van autonomie. Het werkplan is de basis voor de uitvoering, de politieke actualiteit de aanleiding voor nieuwe activiteiten. Het team verantwoordt zich door middel van de uitvoering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ad hoc besluiten worden genomen door de secretaris/directeur. De voorzitter is daarvoor de belangrijkste overlegpartner. De samenwerking wordt gekenmerkt door vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid, maar ook door uitdaging en nieuwe wegen verkennen. Elkaar over en weer vroegtijdig informeren hoort daarbij.

In onze statuten hebben we een aantal bepalingen opgenomen ten aanzien van het bestuur. Deze formele bepalingen zijn hieronder opgenomen. Naast de formele bepalingen zijn er ook andere zaken om rekening mee te houden, zoals de samenwerking met GL en de waardering, die er in de partij is voor het decentrale bestuur.

Profiel:

 • Ervaren politiek bestuurder bij voorkeur met ervaring op meerdere bestuurslagen,
 • Relevant partij netwerk en extern netwerk,
 • Statuur hebben en deskundig zijn op het gebied van het decentrale bestuur,
 • Lid van het CLB.

De tijdsbesteding:

 • Het CLB-bestuur vergadert 3 x per jaar,
 • Er is een jaarlijkse ALV,
 • 6 – 8 vergaderingen van het partijbestuur,
 • 3 x per jaar een bilateraal overleg met de secretaris/directeur,
 • Overleg van de bestuurdersverenigingen en het ministerie van BiZa,
 • Overige overleggen (incidenteel).

Procedure

Kandidaten die voldoen aan het profiel kunnen reageren voor 1 september 2023, door middel van een mail met motivatie gericht aan [email protected].

Vanuit het CLB-bestuur worden de gesprekken gevoerd door: Joyce Langenacker, Jacqueline Kalk en Yusuf Celik. Deze vinden plaats in de maand september om in oktober een voordracht te kunnen vaststellen in het CLB-bestuur. De formele benoeming gebeurt op basis van een voordracht vanuit het bestuur aan de ALV op 11 november 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Kalk ([email protected] / 06 51691177) of Joyce Langenacker ([email protected] / 06 51436965)


Uit de statuten:

Artikel 6 – Bestuursleden

1. Bestuursleden dienen: a. gewoon lid te zijn van de vereniging;

2. Ten aanzien van uitgangspunten voor bestuurslidmaatschap wordt gestreefd naar een spreiding van vertegenwoordiging de verschillende landsdelen;

3. Ten aanzien van uitgangspunten voor spreiding van kennis wordt getoetst of er sprake is van spreiding van deskundigheden ten aanzien van de portefeuilles: scholing, netwerken, informatie en advies.

 • bij de voorzitter: generalist, landelijk netwerk en toegangen bij het politieke bedrijf;
 • bij de penningmeester: financiële deskundigheid;
 • en bij de overige leden van het Bestuur: kennis van en ervaring met de lokale, regionale en/of provinciale politiek en dit kunnen vertalen in relatie tot scholing, netwerken en informatie en advies. Aanwezigheid van opvattingen over (lokale/regionale) politieke onderwerpen en het hierover in debat willen gaan.
 • bestuursleden kunnen niet zijn: (oud) medewerkers / stagiaires van het partijbureau of de Stichting Ondersteuning van de Tweede kamer, (oud) medewerkers / stagiaires van een van de neveninstellingen van de PvdA.

4. De leden van het bestuur worden benoemd voor de periode van een zittingstermijn van vier jaar met een maximum van drie zittingstermijnen. De mogelijkheid tot kandidaatstelling voor het Bestuur wordt kenbaar gemaakt aan de gewone leden van de vereniging.

De voorzitter leidt de vergadering, vertegenwoordigt het CLB in het partijbestuur.

De voorzitter van het bestuur voldoet aan het in art 6 genoemde profiel en wordt gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur doet hiervoor een voordracht.