Nieuws uit de Tweede Kamer
Vier punten uit het regeerakkoord waar je nog niets over hoorde

Dat er met Vertrouwen in de toekomst een hoop op stapel staat, viel eerder al te lezen in de extra editie van CLBNieuws. Uiteraard bleef daarbij een hoop onbesproken. In zijn maandelijkse rubriek Uit de Kamer heeft Ton Langenhuyzen een paar punten die niet meteen de voorpagina’s hebben gehaald op een rijtje gezet.

Beschut werk door het afschaffen van de loonkostensubsidie

In het regeerakkoord is opgenomen dat gemeenten beschut werk moeten bieden aan mensen voor wie een reguliere baan niet mogelijk is. Daar stelt het nieuwe kabinet extra geld voor beschikbaar. In totaal zouden 20.000 extra beschutte werkplekken moeten ontstaan.

Op zich een mooi streven, ware het niet dat de financiering wordt gezocht in het afschaffen van de loonkostensubsidie. Door de loonkostensubsidie krijgen werknemers met een arbeidshandicap minimumloon en goede arbeidsvoorwaarden, terwijl werkgevers alleen de loonwaarde hoeven te betalen. Het verschil in arbeidsproductiviteit wordt uitgekeerd door de gemeente.

Niet alleen de arbeidsgehandicapten balen van het afschaffen van de loonkostensubsidie

Rutte III wil hiervan af en werkgevers de mogelijkheid geven tot loondispensatie. Kort gezegd komt dit er op neer dat werkgevers dan gaan betalen naar de verdiencapaciteit van arbeidsgehandicapten. Zij krijgen van de werkgever dan dus minder dan het minimumloon en bouwen alleen over dat kleinere bedrag arbeidsrechten op. De rest wordt afhankelijk van de uitkering aangevuld door de gemeenten.

Vervelend voor de arbeidsgehandicapten, maar ook voor de gemeenten, vreest de VNG. De nieuwe manier van financieren is te ingewikkeld, kost de gemeenten bijna € 170 miljoen en zal –  niet onbelangrijk – niet voldoende opleveren voor meer beschutte werkplekken. De VNG heeft daarom om een uitvoeringstoets gevraagd.

Parkeertarieven

Het kabinet wil dat er lagere parkeertarieven komen voor schone auto’s. De gedachte is dat gemeenten daarmee hun inwoners stimuleren om schone auto’s aan te schaffen en dat de luchtkwaliteit in de gemeente daardoor verbetert. Nu al kunnen gemeenten in hun parkeertarieven onderscheid maken naar plaats en tijd. Of je in het centrum staat en op zondag parkeert maakt in de praktijk behoorlijk uit, maar of je auto veel broeikasgassen uitstoot dus niet. Om hier verandering in te brengen moet allereerst de wet worden veranderd.

Vervuilende auto’s moeten meer parkeergeld gaan betalen

Het grootste obstakel lijkt echter de praktische uitvoering te zijn. Hoe meet je zoiets? Parkeercontroleurs moeten weten welke uitstoot bij welke auto hoort. Daarnaast moeten parkeermeters en apps worden aangepast. Kortom, een sympathiek voorstel met nogal wat haken en ogen.

Open overheid

Momenteel ligt de initiatiefwet Wet Open Overheid (Woo) van GroenLinks en D66 in de Eerste Kamer. Met deze wet willen de partijen overheden transparanter maken. Het idee is dat zij alle publieke informatie uit eigen beweging openbaar gaan maken. Dus niet meer na een WOB-verzoek van burgers of journalisten. Bovendien moeten overheden een openbaar register aanleggen met daarin een overzicht van al hun documenten.

De VNG heeft zich tegen deze wet gekeerd. Hun belangrijkste bezwaar is dat de uitvoer te duur zou worden. Het nieuwe kabinet lijkt het daarmee eens te zijn. Weliswaar hechten ook zij aan de verruiming van de openheid, maar niet als het te duur wordt. Het kabinet wil daarom met de initiatiefnemers van de wet om tafel gaan om het voorstel aan te passen.

De wet Woo ligt op zijn gat

Als de coalitiepartijen in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel stemmen, gaat de wet uiteraard de prullenbak in. Maar ook als de Eerste Kamer alleen aanpassingen wil, kan het nog een hele tijd duren voordat overheden meer moeten investeren in transparantie. Die aanpassingen moeten dan immers nog langs de Tweede Kamer (en dan weer naar de Eerste Kamer). Kortom: de Woo is op de lange baan geschoven.

Financiering

Dat het nieuwe regeerakkoord ook gevolgen heeft voor het lokale bestuur is natuurlijk geen verrassing. De omvang van het Gemeentefonds blijft gekoppeld aan die van de Rijksbegroting. Neemt die toe dan groeit het budget van de gemeenten. De komende tijd krijgen de gemeenten er dus geld bij. Van een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied wordt in het regeerakkoord niet gesproken. Gemeenten blijven voor hun financiering daarom vooral afhankelijk van het Gemeentefonds.

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank 

 

ton langenhuyzenContactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]