Lokaal Bestuur
Lijsttrekkers: nieuw elan en onwrikbaar geloof in de sociaal-democratie

Misschien nog even wat rust pakken tijdens de kerstvakantie, maar daarna gaat de campagne echt los. Van Arnhem tot Schouwen-Duivenland en van IJsselstein tot Zwartewaterland: overal staan bevlogen (en nieuwe) lijsttrekkers te popelen om het PvdA-verhaal aan de man te brengen.


Kan niet wachten om een positief en hoopvol verhaal te vertellen 

Giovanni Visser

Lijsttrekker in Arnhem


Je bent 23. Waarom wilde je lijsttrekker worden?

‘Ik ben lijsttrekker geworden, omdat ik wil werken aan een meer zichtbare en sterkere PvdA in Arnhem. Dat doen we door thema’s te benoemen, die leven onder gewone mensen en daarop een positief en hoopvol verhaal te vertellen. Als jonge en bevlogen kandidaat barst ik van de energie om dat verhaal over te brengen. Ik wil tienduizend inwoners spreken.’

Over welke onderwerpen ga je het hebben?

‘Wonen is het belangrijkste thema. We moeten binnen tien jaar achtduizend woningen bouwen. Het tekort is groot en de wachttijd voor een sociale huurwoning is veertien jaar. Meer dan een kwart van de woningen wordt inmiddels opgekocht door beleggers. Wonen dreigt onbereikbaar te worden voor gewone mensen. Onacceptabel. Er ontstaat ook een tweedeling waarbij een jongere in Immerloo niet dezelfde kansen heeft als een jongere in Schaarsbergen.’

Komt dat alleen door wonen?  

‘Nee, ook veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk. De stad kent veel onveilige plekken en ondermijnende criminaliteit is een groot probleem. De leefbaarheid is daarbij niet in alle wijken goed. De omgeving is er sleets en de kans bestaat dat die wijken afglijden.’

Waar zet je op in tijdens de campagne?

‘Voor de campagne wil ik vooral laten zien hoe we lokaal het verschil maakten, juist toen het Rijk ons niet steunde. Toen corona losbarstte, kwam Arnhem met een Herstelagenda Coronacrisis. Anticyclisch investeren om de stad in beweging te houden. We hebben gemeentelijke schulden van honderden Arnhemmers kwijtgescholden en we ondersteunen inwoners die het slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire.’

Jullie wethouder (PvdA’er Martien Louwers, red.) heeft ook veel gedaan met de bijstand, toch?

‘Ja, relatief veel Arnhemmers zitten lang in de bijstand. Wij staan voor werk en hebben de afgelopen periode de uitstroom uit de bijstand voor het eerst in jaren weer op, mogelijk zelfs boven, het landelijk gemiddelde gekregen. Die positieve trend moeten we verder aanzwengelen.’


Ik geloof in de sociaal-democratie 

Marlieke van Schalkwijk

Lijsttrekker in IJsselstein


Waarom ben je om lijsttrekker geworden?

‘Ik vind dat er te weinig aandacht was voor zaken die ik belangrijk vind. En als een ander het niet doet, dan moet je zelf doen. Het gaat te vaak over technische details en te weinig over de grote uitdagingen van onze tijd. Daar wil ik verandering in brengen.’

Welke thema’s spelen er in IJsselstein?

‘Een tekort aan woningen en de uitdagingen die daarbij horen is een groot thema bij ons. Ik spreek dagelijks mensen die geen fijn thuis kunnen vinden. Ook senioren kunnen hier moeilijk een plek vinden. Je hele leven hier wonen, en dan weg moeten na je pensioen? Dat hoort niet. Het heeft ook effect op kwetsbare groepen. Beschermd wonen staat onder druk en er zijn te weinig maatregelen genomen om mensen die vanuit een instelling komen een fijne plek te kunnen geven.’

Hoe staat het met ongelijkheid?

‘Die zien we hier toenemen. Neem de energieprijzen – ik vind dat wij te weinig doen om energiearmoede te voorkomen. Onze gemeente schuift dingen makkelijk af op de landelijke overheid. Als PvdA blijven we daar aandacht voor vragen, want lokale overheden kunnen maatwerk bieden. Op het gebied van verduurzaming komen de zwaarste lasten terecht op de verkeerde schouders. Wij willen beginnen met het verduurzamen van de huizen die dit het hardste nodig hebben.’

Wat zijn jullie andere speerpunten?

‘Met kansengelijkheid willen we grote stappen zetten. Zoals Marjolein Moorman zegt: ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat gaat over onderwijs, maar ook over stagediscriminatie, het toegankelijk maken van regelingen en armoede. Elk kind moet in IJsselstein zijn of haar talent kunnen ontplooien. Ik stop pas als we dat bereikt hebben.’

Hoe ga je het PvdA-verhaal vertellen?

‘Met enthousiasme! Ik geloof in de sociaal-democratie. Als PvdA zijn we vaak kritisch op onszelf en vergeten we te vertellen wat de sociaal-democratie mensen heeft gebracht. Een valkuil waar we in blijven trappen. Ik blijf waar mogelijk weg van het “bashen” van andere partijen.’

Hoe werken jullie samen met GroenLinks?

‘We werken prima samen, maar lokaal zijn onze verschillen toch wat groter dan landelijk. We steunen elkaar waar we kunnen. Ik hoop onze goede samenwerking voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.’


Landelijk zal slechts zijdelings een rol spelen 

Corina van der Vliet-Hart

Lijsttrekker op Schouwen-Duiveland


Je zit nu in Provinciale Staten. Waarom kies je nu weer voor de gemeenteraad?

‘In de vorige periode was ik raadslid op Schouwen-Duiveland. Ik heb het naar mijn zin in de Statenfractie, maar mis het concrete, het dichter bij de mensen staan. Wat is er nu mooier om – met  de provinciale ervaring, kennis en het netwerk – lokaal weer aan de slag te gaan?‘

Welke thema’s spelen er op Schouwen-Duiveland?

‘Bekende thema’s als wonen, jeugdzorg, klimaat en natuur. Voor wonen zet de huidige gemeenteraad zich eensgezind in. Maar ook onderwerpen als toerisme, leefbaarheid, participatie, mobiliteit, energietransitie, landbouw zijn hier belangrijk.’

Wat worden jouw speerpunten?

‘Ik zet me graag in voor zorg, re-integratie, wonen, vluchtelingen, het voorkomen armoede, geen verdere bebouwing van de kust, duurzaamheid en de bestuurscultuur (integere overheid). En natuurlijk dat de regenboogvlag ook op Schouwen-Duiveland gaat wapperen!’

Hoe ga je het PvdA-verhaal vertellen?

‘Door dicht bij mijzelf te blijven en met ons verkiezingsprogramma in de hand het eerlijke verhaal te vertellen. Ik wil transparant en duidelijk zijn en verwachtingen managen, samen met andere PvdA-kandidaten en vrijwilligers.’

Heeft de formatie effect op de campagne en kun je daarop inspelen?

‘In zijn algemeenheid heeft de landelijke politiek weerslag op de lokale verkiezingen. Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest en de lokale politiek wordt daarin meegezogen.

De inhoud van de formatie zal effect hebben op de campagne. Daarop inspelen tijdens de verkiezingscampagne zal zijdelings gebeuren; de campagne richt zich in de basis op de Schouwen-Duivelandse onderwerpen.’

Hoe is de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks?

‘In de vorige raadsperiode hielden PvdA, GroenLinks en D66 gezamenlijk fractievergaderingen. Richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018 stopte dat. Ik ben een sterk voorstander van samenwerking, maar zie het als een groeiproces en geen doel op zich. GroenLinks komt vaak als eerste in beeld, maar incidentele samenwerking met andere fracties is noodzakelijk. Mijn ervaring is wel dat samenwerking moeilijker wordt als één van de twee in de coalitie zit en in de andere in de oppositie.’

Dus jullie gaan apart van elkaar campagne voeren? 

‘PvdA en GroenLinks hebben op Schouwen-Duiveland een eigen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma. GroenLinks had een overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als ze die zetels niet behouden, dan kan de PvdA misschien wel groeien. Kiezers binnen links verplaatsen zich zo, terwijl we juist kiezers op lokale en meer neutrale partijen willen uitdagen om “links” te stemmen.’


Zwartewaterland is de meest versteende gemeente van Nederland 

Diederik Hoekman

Lijsttrekker in Zwartewaterland


Waarom ben je de gemeentepolitiek ingegaan?

‘De politiek is eigenlijk op mijn pad gekomen. Mijn ouders waren actief voor de PvdA. Collega-PvdA’er Greet Generaal vroeg, na samenwerking in een duurzaamheidsproject in de wijk, of ik wilde deelnemen aan de schaduwfractie. Ik kwam erachter dat ik het erg leuk vind om in die omgeving kritische vragen te stellen. Het mooie is: die kritische vragen maken onze gemeente nog mooier, eerlijker, duurzamer, veiliger en groener.’

Van schaduwfractie direct naar lijsttrekker. Hoe is dat gegaan?

‘Ik hoefde niet lang na te denken toen de vraag kwam of ik op de kandidatenlijst wilde. In overleg is gekozen om mij op één te zetten. Voor mij was het een logische stap omdat ik vrij ambitieus ben en liever zelf deelneem aan de raadsvergaderingen. Daarnaast is het voor de partij goed om met een fris gezicht de verkiezingen in te gaan.’

Welke thema’s spelen er in Zwartewaterland? 

‘In Zwartewaterland spelen meerdere thema’s, zoals: wonen, duurzaamheid, laaggeletterdheid, meer groen op straat en in de tuin, jongeren in beweging krijgen en ouderen in beweging houden. Vooral vergroening is een belangrijk thema. Zwartewaterland is dé meest versteende gemeente van Nederland. Daar moet iets aan gebeuren. We hebben hier ook landelijke problematiek. Zo worstelen we met arbeidsmigranten en huisjesmelkers, en zit de industrie vrij dicht op Natura2000-gebieden. Leuk hoe een kleine gemeente zo divers kan zijn.’

Wat worden jullie speerpunten?

‘Wij richten ons vooral op wonen en willen met creatieve oplossingen kijken naar alternatieve bouwmethodes en woonlocaties, en al dan niet tijdelijke woonvormen. Daarnaast is de energietransitie belangrijk: we willen dat woningen van het gas af kunnen zonder extra kosten. Verder zetten we ons in op meer groen in de wijken, onder meer door mee te doen aan het NK tegelwippen.’


Afbeelding: Mika Kraft