Lokaal Bestuur
Bestemmingsplan

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat:
Bestemmingsplannen zijn uit de tijd. Een moderne overheid zet in op het faciliteren van wensen van burgers.

foto johanna groneJohanna Gröne, raadslid Tilburg

Natuurlijk moet de overheid inzetten op het faciliteren van burgers, maar dat maakt bestemmingsplannen nog niet overbodig. Het biedt juist een belangrijk kader waarmee je voor een goede ruimtelijke ordening kunt zorgen en hierin ook kunt sturen. Bovendien kunnen de wensen van burgers nogal uiteenlopen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij niet enkel wensen van individuele burgers realiseert, maar ook het algemeen belang waarborgt. 

titus_visser.jpgTitus Visser, Statenlid Gelderland

Ik ben het oneens met de stelling. Natuurlijk is het goed om in te zetten op het faciliteren van wensen van burgers, maar ruimte voor de een, kan een beperking voor de ander opleveren. De overheid móet het ruimtegebruik dus reguleren en bestemmingsplannen zijn daarvoor in principe een prima instrument. Maar laten we deze plannen wel zo algemeen mogelijk maken, zodat er binnen de randvoorwaarden maximale ruimte voor individuele initiatieven ontstaat.

 

edith van dijkEdith van Dijk, raadslid Eindhoven

Doe mij maar een goede visie in plaats van bestemmingsplannen. Na vaststelling van zo’n plan vliegen de wijzigingen je vaak om de oren. Een plan dat past is dan ook eerder uitzondering dan regel.
Hoe komt dat? Een bestemmingsplan vertaalt visies naar een bindend document. Maar wat blijkt, veel visies zijn niet van deze tijd. Terwijl een innovatieve, inspirerende en uitdagende visie de wensen van de burgers in zich draagt en ontwikkelingen mogelijk maakt. Vreemd dus dat de nieuwe Omgevingswet het voor gemeenten niet verplicht stelt om een omgevingsvisie te hebben. Natuurlijk moet bij een omgevingsvisie de houdbaarheidsdatum óók in de gaten gehouden worden, want veranderingen gaan steeds sneller.   

dirk_jan_beumer.pngDirk Jan Beumer, fractievoorzitter Epe

Bestemmingsplannen in de huidige vorm zijn uit de tijd. De complexiteit en gedetailleerdheid van dergelijke plannen zorgen bij wijzigingen vaak voor juridische procedures tussen voor- en tegenstanders. Wenselijke ontwikkelingen worden hierdoor  sterk vertraagd of kunnen niet worden gerealiseerd. Anderzijds kan het ontbreken van bestemmingsplannen leiden tot opportunisme, rechtsonzekerheid en klakkeloos inspelen op selectieve belangen van marktpartijen. Een actuele ruimtelijke structuurvisie die gebaseerd is op het principe van duurzaamheid én heldere spelregels bevat over de inspraak van burgers kan wat mij betreft volstaan.

harm de kroon stiensHarm de Kroon, fractievoorzitter Leeuwarderadeel

We kunnen niet zonder bestemmingsplannen. Als je burgers de gelegenheid geeft overal van alles te bouwen komen de belangen van andere burgers in het gedrang. Het gevolg: varkensschuren kunnen overal  gebouwd worden,  het regenwater op een nieuw aangelegd  erf zet het erf van de buurman blank of er komt een autosloperij in een winkelcentrum. Het bestemmingsplan beschermt het landschap bovendien tegen verloedering door niet passende bebouwing te weren en eisen te stellen aan beplanting.
Aan de andere kant moet het bestemmingsplan wel zoveel mogelijk ruimte geven aan burgerparticipatie en aan de creativiteit van individuele burgers.

joey van akenJoey van Aken, raadslid Steenbergen

Ik ben het niet met deze stelling eens. Met behulp van heldere bestemmingsplannen kun je als overheid de wensen van burgers juist faciliteren. Je schept namelijk concrete verwachtingen. In Steenbergen is het vooral een probleem dat de gemeente zich niet aan haar eigen bestemmingsplan houdt. De wensen van burgers en recreanten worden terzijde geschoven om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten op recreatieparken.

portretfoto julieJulie d’Hondt, Statenlid Utrecht

Bestemmingsplannen bieden rechtszekerheid aan bewoners en bedrijven. Als je, zoals ik, net een huis hebt gekocht, zit je niet te wachten op lawaaiige, stinkende of anderszins overlastgevende bedrijvigheid voor je deur. Een bestemmingsplan biedt die zekerheid (al moet je het met je buren maar net treffen natuurlijk).
Dat wil niet zeggen dat de huidige praktijk niet gebaat is bij enige modernisering. Als bewoners zelf draagvlak weten te realiseren, kan een flexibele overheid ruimte bieden aan mooie, creatieve ontwikkelingen. De overheid moet meedenken over wat wél kan, zonder de belangen van andere burgers uit het oog te verliezen.

ben maasBen Maas, Statenlid Brabant

Ik ben geen voorstander van het recht van de sterkste. Kaders zijn en blijven daarom nodig voor een evenwichtige samenleving. Maar de samenleving verandert wel. Een moderne overheid moet meebewegen met de initiatieven vanuit de samenleving. Dit vraagt, meer dan voorheen, om een flexibel en dynamisch bestuur.
Een bestemmingplan dat via een interactief proces met burgers, belanggroepen en bedrijven tot stand komt, versterkt de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving. Burgers voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen omgeving. De overheid moet deze maatschappelijke krachten  benutten door zelf meer los te laten en ruimte te bieden aan vernieuwing en initiatief van onderop.

Foto: Nationale Beeldbank