Nieuws uit de Tweede Kamer
Plasterk over cybersecurity bij overheidswebsites

Uit de Kamer

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over de Omgevingswet en (gebrekkige) beveiliging van overheidswebsites.

Omgevingswet

Vorig jaar is de Omgevingswet aangenomen. Deze wet bundelt maar liefst 26 wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Voor de uitwerking van de wet is nog wel onderliggende regelgeving nodig. Dat gebeurt in de vorm van vier Algemene Maatregelen van Bestuur (besluiten) en tien ministeriële regelingen.

Vlak voor de kerst heeft de Kamer daarover met minister Blok van Wonen en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gesproken. Namens de fractie is Yasemin Cegerek woordvoerder. Het vereenvoudigen van het omgevingsrecht is in haar ogen een goede zaak. Die vereenvoudiging en grotere speelruimte voor bouwers en gemeenten mag er echter niet toe leiden, dat normen, die de PvdA belangrijk vindt, sneuvelen.

De Omgevingswet is prima, maar dat moet niet ten koste gaan van bestaande normen

Zo is er het punt van de toegankelijkheid van de gebouwen voor mensen met een functiebeperking. Eerder kreeg toenmalig Kamerlid en huidig burgemeester van de Oude IJsselstreek Otwin van Dijk het al voor elkaar om dit beter te verankeren in de wetgeving: een voor iedereen toegankelijk gebouw werd vanzelfsprekend en is niet meer een extra service. Ook in de Omgevingswet staat dat er regels omtrent de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen gesteld moeten worden. Cegerek is van mening, dat de huidige regels onverkort moeten blijven gelden. Haar motie heeft een meerderheid behaald.

Een ander punt van zorg betreft de eisen in de Omgevingswet over de duurzaamheid en bruikbaarheid van gebouwen. Deze bruikbaarheidseisen worden in de wet noch in het Besluit bouwwerken leefomgeving expliciet uitgewerkt. Daardoor is er het risico dat er te weinig rekening gehouden wordt met mensen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben of met mensen met een functiebeperking. Ook hier wil Cegerek dat de oude wetgeving uit het Bouwbesluit 2012 alsnog in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving komt. Op die manier behouden gemeenten de mogelijkheid om maatwerk te leveren en blijven de uitzonderingen voor particuliere woningbouw bestaan. Deze motie is eveneens door de Kamer aangenomen.

Aan de hand van deze en andere aangenomen moties gaat het kabinet de desbetreffende besluiten weer aanpassen en opnieuw ter advies aan de Raad van State voorleggen.

Gebrekkige beveiliging overheidswebsites

Naar aanleiding van berichten in de media over de gebrekkige beveiliging van overheidswebsites hebben Kamerleden Astrid Oosenbrug en John minister Plasterk schriftelijke vragen gesteld. Zo blijkt uit een op Binnenlands Bestuur verschenen artikel en cijfers van de Open State Foundation, dat de helft van de websites onveilig is. Schokkend, en ook nog eens onnodig volgens de onderzoekers.

Alle reden tot zorg, zou je zeggen. Niet echt, vond Plasterk tot 19 januari. Uit zijn oorspronkelijke antwoorden kon je namelijk opmaken dat het wel meeviel. Weliswaar kent bijna de helft van de 1.816 onderzochte websites van de Nederlandse overheid geen beveiligde verbinding (HTTPS), maar op die websites worden lang niet altijd persoonsgegevens en andere gevoelige informatie verwerkt. Uiteraard zou het goed zijn als er meer beveiligde websites kwamen, maar op veel van de nu slecht beveiligde website staat enkel informatie, aldus de minister. Wanneer er wel persoonsgegevens aan te pas komen, wordt er wel in een beveiligde omgeving gewerkt.

Overheidswebsites zijn vaak niet goed beveiligd

Uiteindelijk is Plasterk toch tot inkeer gekomen. Overheidswebsites moeten nu toch verplicht HTTPS beveiligd zijn. Plasterk wil dit opnemen in de Wet generieke digitale infrastructuur, die naar verwachting midden dit jaar naar de Kamer gaat.

 

Afbeelding: Shutterstock

 

ton langenhuyzenContactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]