Nieuws uit de Tweede Kamer
Kwijtschelding waterschapslasten

Ruim een maand geleden kwam in het nieuws dat het waterschap Delfland van plan is om de kwijtschelding van de heffing voor de zuivering van afvalwater af te schaffen. Reden genoeg voor Manon Fokke en Lutz Jacobi om schriftelijke vragen te stellen aan minister Plasterk en staatssecretaris Klijnsma. Uit de antwoorden blijkt dat er geen andere waterschappen zijn die de kwijtschelding af willen schaffen. Fokke en Jacobi wezen in hun vragen op een advies van de Unie van Waterschappen waarin het zeer onwenselijk wordt genoemd als waterschappen hun kwijtscheldingsbeleid zouden versoberen. Plasterk en Klijnsma zien dit als een waarschuwing. ‘Het versoberen of volledig afschaffen van de kwijtschelding zal altijd op maatschappelijke en politieke weerstand stuiten en is in die zin dus geen gemakkelijke weg.’
En ook al hebben waterschappen de bevoegdheid om zelf te bepalen of zij kwijtschelding toepassen of niet, dan nog raakt dat het algemene armoede- en schuldenbeleid. Klijnsma gaat daarom in gesprek met de Unie van Waterschappen. Zij gaat ervan uit dat de medeoverheden, net als nu, oog blijven houden voor mensen die geen mogelijkheden hebben om de belastingen (volledig) te betalen.

Vrijheid van meningsuiting
Van Klaveren, ooit Kamerlid voor de PVV en nu lid van de Groep Bontes/Van Klaveren, heeft een initiatiefwet ingediend waarmee hij zegt de vrijheid van meningsuiting te willen bevorderen. Nu zijn wij hier als PvdA natuurlijk een groot voorstander van, maar niet tot elke prijs. En de manier waarop Van Klaveren dat meent te moeten doen kan in ieder geval niet op de steun van PvdA-Kamerlid Van Dam rekenen. De initiatiefnemer wil het verbod op groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie uit het wetboek van Strafrecht halen. Daardoor mag iemand voortaan meer zeggen zonder dat hij daar straf voor kan krijgen. Van Dam vindt ook dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil, maar hier horen ook grenzen bij. Als we goed willen samenleven kunnen we niet accepteren dat mensen tegen elkaar worden opgestookt. In Nederland moet je gewoon homo of lesbo kunnen zijn, gelovig of niet gelovig, blank of gekleurd, zonder dat je bang hoeft te zijn. Iedereen krijgt dezelfde kansen en dat kan alleen als we extremisten die oproepen tot haat of discriminatie hard aanpakken en bestraffen. Van Dam zal zich dan ook met hand en tand verzetten tegen het initiatiefwetsvoorstel. Naast deze fundamentele bezwaren is het voorstel van Van Klaveren juridisch ook volstrekt onhoudbaar, omdat het botst met verplichtingen die uit een handvol internationale verdragen volgen. Dat de initiatiefnemer het vernietigende advies van de Raad van State niet serieus neemt, zegt vooral iets over het feit dat hij, ongeacht de consequenties, koste wat het kost zijn wetsvoorstel wil doorzetten.
Het wetsvoorstel is pas net in behandeling genomen. De eerste ronde betreft het stellen van schriftelijke vragen aan Van Klaveren.

Foto: Nationale Beeldbank

ton_1.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]