Nieuws uit de Tweede Kamer
Gemeentelijke rekenkamers

Bijna een jaar geleden diende Tweede Kamerlid Manon Fokke een motie in waarin zij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg om met een actieplan te komen ‘om substantieel meer gemeenschappelijke rekenkamers te realiseren en de Kamer hierover voor het zomerreces van 2015 nader te informeren’. Achtergrond van deze motie: veel gemeentelijke taken worden in samenwerking uitgevoerd. Door de decentralisaties gaat dit zelfs nog meer gebeuren. Grote delen van de gemeentelijke geldstromen gaan naar dergelijke samenwerkingsverbanden. Maar niet alle gemeenten hebben hun rekenkamer of rekenkamerfunctie zo ingericht dat deze de raad effectief bijstaat in haar controlerende taak. Eerder bleek al dat vooral kleinere gemeenten over een niet – of nauwelijks – functionerende rekenkamer beschikten en dat veel gemeenten de budgetten voor hun rekenkamer of rekenkamerfunctie hadden verlaagd.
Minister Plasterk stuurde, vlak voor het zomerreces, een brief met zijn reactie op de motie-Fokke. Uit onderzoek van de minister blijkt dat er veel niet – of nauwelijks – functionerende vormen van rekenkamerfuncties zijn onder gemeenten die niet over een onafhankelijke rekenkamer beschikken. In deze gemeenten leidt de rekenkamer een slapend bestaan of is er zeer fors bezuinigd op de rekenkamerfunctie. Het spreekt voor zich dat een dergelijke invulling de gemeenteraad niet helpt bij het uitoefenen van haar controlerende taak. Een andere uitkomst van het onderzoek is dat de rekenkamerfunctie in veel gemeenten niet wordt beschouwd als onderdeel van het gemeentelijk bestel, terwijl het dat wel is. De conclusie van de minister is dan ook dat hij de rekenkamerfunctie uit de Gemeentewet wil schrappen. Daarmee wordt iedere gemeente die nu nog een rekenkamerfunctie kent, verplicht een volwaardige onafhankelijke rekenkamer in te richten. In tegenstelling tot de praktijken bij de rekenkamerfunctie, mogen raadsleden geen lid zijn van deze rekenkamer. Dit dient de onafhankelijkheid van de lokale rekenkamer. De minister hoopt dat gemeenten, vanwege de bestaande samenwerkingsverbanden en de grote budgetten waar het daar om gaat, ook wat betreft hun rekenkamers meer gaan samenwerken. Als er knelpunten zijn die deze samenwerking in de weg staan, wil de minister die wegwerken.

Apothekerstarieven

Het blijkt dat er regionale verschillen bestaan in de tarieven die worden gerekend voor patiënten die na sluitingstijd hun spoedmedicatie bij de dienstdoende apotheek halen. De verschillen tussen gemeenten kunnen oplopen tot wel € 70,-. Otwin van Dijk en Lea Bouwmeester vinden dat zorgelijk omdat zij verwachten dat het ophalen van de spoedmedicijnen wordt uitgesteld vanwege de hogere prijs. Minister Schippers van Volksgezond, Welzijn en Sport, deelt die zorgen. Zij antwoordt op vragen van Van Dijk en Bouwmeester dat er in dunbevolkte gebieden inderdaad sprake kan zijn van hogere tarieven waardoor minder mensen snel hun noodzakelijke medicijnen gaan halen. De minister belooft die probleem in 2016 op te lossen.

ton_1.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]