Nieuws uit de Tweede Kamer
Begroting BZK: op de bres voor positie raadsleden

Afgelopen week werd de begroting van BZK behandeld. PvdA-woordvoerders Agnes Wolbert en Astrid Oosenbrug sneden verschillende thema’s aan.

Wolbert brak onder andere een lans voor gemeenteraadsleden. Zij wees erop dat hun takenpakket door de decentralisaties verzwaard is en dat daardoor de werkdruk bij raadsleden oploopt. Hierdoor komen ze er niet altijd aan toe om een wet of de voorstellen van het college goed te doorgronden. Wolbert vroeg de minister daarom het initiatief te nemen voor het verbeteren van de positionering van gemeenteraadsleden. Dat begint met het doen van een onderzoek naar de positie, de werkdruk, de informatiebehoefte en de beloning van de gemeenteraadsleden. Het laatste onderzoek daarover dateert van vóór de decentralisaties en is daarmee, naar de mening van Wolbert, verouderd. In dit verband wees zij erop dat er ook binnen het personeelsbeleid een omslag nodig is. Raadsleden zouden bijvoorbeeld geholpen zijn met flexibele werktijden of inspraak in de inroostering, zodat ze om het raadswerk heen kunnen werken. Wolbert diende een motie in waarin zij de minister verzoekt om met de VNG een actieplan op te stellen. Hierin moet ook aandacht zijn voor de vraag of tijdsbesteding, werkdruk, verantwoordelijkheid en beloning van raadsleden nog met elkaar in balans zijn. Daarnaast vraagt zij om basis- en specialistische programma’s voor (bij)scholing en deskundigheidsbevordering voor raadsleden.

Financiële positie gemeenten

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam, was de financiële positie van gemeenten. Naast de benarde financiële situatie waarover ruim 200 wethouders zich vlak voor de begrotingsbehandeling beklaagden, levert de manier waarop het Gemeentefonds is ingericht ook veel ongenoegen op. Een van de grieven wordt veroorzaakt door het feit dat gemeentebegrotingen steeds bijgesteld worden vanwege tussentijdse schommelingen van het Gemeentefonds. Wolbert wil dat de regering onderzoekt  hoe verzekeraars en gemeenten onderling hun budgetten kunnen verschuiven zodat substitutie van zorg en ondersteuning mogelijk worden. Samen met de VVD diende zij een motie in waarin ze oproepen tot die fundamentele herziening van de financiële grondslagen van zowel het Gemeente- als het Provinciefonds.

Open ICT-systemen overheid

Astrid Oosenbrug maakt zich al lang hard voor het gebruik van open standaarden in de ICT-systemen van de overheid. Dat dat geen overbodige luxe is bleek onlangs weer uit berichten dat gemeenten voor hun applicaties (voor het grootste deel) maar bij twee leveranciers terecht kunnen. Die leveranciers hanteren geen open standaarden, waardoor wisselen van leverancier erg lastig is. Bestaande dominante aanbieders kunnen hun positie bovendien gebruiken om gemeenten voor updates en aanpassingen hoge rekeningen te sturen. Oosenbrug wil dat minister Plasterk met de VNG om tafel gaat zitten met als doel dat gemeenten, meer dan nu het geval is, rekening gaan houden met het gebruiken van software met open standaarden. Het initiatief van de gemeenten Eindhoven, Woerden en Boxtel om hun ICT in een coöperatie onder te brengen om zich aan de marktmacht van enkele bestaande aanbieders te ontworstelen, past binnen dit kader.

Foto: WFA

ton_1.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]