Lokaal Bestuur
Lokale problemen landelijk oplossen

Ook dit keer wil een groot aantal lokale politici de overgang naar de Tweede Kamer wagen. Niet omdat het werk in de gemeente al helemaal af is of niet beviel, maar omdat veel lokale problemen een landelijke oplossing vergen. Wat nemen ze mee uit hun gemeente? En wat gaan ze veranderen in Den Haag?


Repareren is geen keren, het moet fundamenteel anders

Esmah Lahlah

Wethouder Tilburg & nummer 2 op kandidatenlijst


Wat neem je mee uit de gemeente?

‘Mijn betrokkenheid bij de doelgroep en mijn verontwaardiging over hoe er met mensen wordt omgegaan.’

Vertel.

‘Ik heb de afgelopen jaren een aantal dingen ontdekt: ten eerste dat de overheid zelf vaak het grootste obstakel in mensen hun leven vormt. De bureaucratie die de overheid in de loop der jaren heeft georganiseerd, heeft een keerzijde die tot te weinig inzicht leidt.’

Wat ontdekte je nog meer?

‘Dat de stapeling van wetgeving en beleid vaak tot inhumane beslissingen en uitvoering leidt. Het gaat vaak om reparaties met de beste bedoelingen, maar met gebrek aan lef om schoon schip te maken en vooraan te beginnen.

Een derde punt is dat de overheid steeds minder wil weten van kansarme groepen in de samenleving, die daardoor in steeds grotere getalen van de radar verdwijnen. Overheidsbeslissingen werken door in levens en deze groep wordt de mogelijkheid op enig perspectief onnodig en veelvuldig ontnomen.’

Welke rol spelen gemeenten daar in?

‘Gemeenten kunnen veel repareren, maar repareren is geen keren. Het moet fundamenteel anders.’

Welke problemen wil je in Den Haag aanpakken?

‘Mijn keuze voor een overstap naar Den Haag wordt gevoed door twee belangrijke thema’s: een nabije overheid die vanuit vertrouwen werkt en bestaanszekerheid. De afgelopen jaren hebben mij geleerd hoe lokale initiatieven en keuzes een directe positieve impact hebben op het dagelijks leven van onze inwoners. Samen hebben we in Tilburg gewerkt aan een lokale overheid die werkt vanuit vertrouwen en nabijheid. Bovendien hebben we met elkaar de koers verlegd op het gebied van bestaanszekerheid en het bestrijden van ongelijkheid door het bieden van perspectief. Daar ben ik erg blij mee en vooral trots op.’

Maar…

‘Vanuit de Tweede Kamer kan ik helpen de hindernissen voor bestaanszekerheid, waar we lokaal last van hebben, uit de weg te ruimen. Daar worden de beslissingen genomen die heel veel mensen positief kunnen raken.’

Hoe ga je campagne voeren?

‘Over de band van de inhoud en thema’s dicht bij de mensen. Ik heb er ontzettend veel zin in om in onze campagne te vertellen over onze ideeën en nieuwe ideeën op te halen. Om te flyeren en langs de deuren te gaan. Dat levert bijzondere en waardevolle gesprekken op.’

Op welke manier werkt de PvdA anders dan GroenLinks? Verwacht je cultuurverschillen tussen de partijen?

‘Dat kan ik niet zeggen. Ik ben twee jaar lid van GroenLinks en daarvoor was ik een partijonafhankelijke wethouder. Er zijn vast cultuurverschillen, maar die zullen er ook zijn binnen de partijen.’

Maakt het wat jou betreft verschil of de partij in coalitie of oppositie komt?

‘Vanuit een kabinet kun je meer realiseren. Vanuit de oppositie lijkt me dat lastiger, al kun je ook daar verschil maken.’

Wat kan Den Haag leren van de lokale politiek?

‘Dat de waardering voor kleine stappen en het vieren van “kleine” doorbraken essentieel zijn.’


De regio naar Den Haag brengen 

Jimme Nordkamp 

Wethouder Losser en nummer 24 op de kandidatenlijst


Waarom wil je naar de Tweede Kamer? 

‘Ik vind het momentum heel interessant: GroenLinks en PvdA verenigen de krachten om daadwerkelijk verandering in Nederland te realiseren, daar wil ik graag aan bijdragen. Ik zou binnen dat politieke moment graag de stem uit de regio willen vertegenwoordigen.’

Waarom is dat belangrijk?  

‘Ik vind dat onze politieke beweging de hand moet reiken naar mensen in de regio, die vaak worden gezien als conservatief. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, als we ze maar de hand reiken en een alternatief bieden. Zowel binnen de politiek als extern in de regio wil ik verbinding maken en zichtbaar zijn.’ 

Over welke inhoudelijke stellingnames heb je het dan? 

‘Ik vind onze standpunten goed recht doen aan de problematiek in de regio. Maar het lukt ons nog steeds niet voldoende om dat verhaal over de bühne te brengen.’

Hoe komt dat dan?

‘Het zou kunnen zitten in verschillende leefwerelden. Ik wil proberen die verschillende leefwerelden bij elkaar te brengen. Allereerst door mensen hier te vertellen dat ons programma nog steeds het beste voor mensen is als ze betaalbare woningen willen, fatsoenlijk rond willen komen en toekomstperspectief willen hebben.’ 

Is dat voldoende, het verhaal vertellen

‘Je moet je boodschap uiten. Maar daarbij is het belangrijk om een duurzame relatie op te bouwen met mensen in de regio: door zichtbaar te zijn, door een stevig netwerk op te bouwen en in stand te houden. Zichtbaar zijn, ook buiten Den Haag dus.’ 

Moeten we dan ook aan ombudswerk denken? 

‘Nee, daar zit het ‘m niet in. Het gaat echt over het verhaal van onze beweging. Dat verhaal vertellen in de regio én het regioverhaal vertellen in de Tweede Kamer.’ 

Wat is dat regioverhaal?

Het is hier in Twente een probleem dat bepaalde groepen jongeren vertrekken. Voorzieningen nemen af, zoals bibliotheken, politiebureaus, openbaar vervoer et cetera. Hoe meer er verdwijnen, hoe eerder nóg meer mensen vertrekken. We zullen daar in moeten investeren. Die boodschap neem ik graag mee.’ 

Welke ervaring uit Losser zou je in Den Haag willen delen? 

‘Op het gebied van werk en inkomen treden we mensen laagdrempelig, persoonlijk en met vertrouwen tegemoet. Dat kan ook als je in een kleine gemeente zit. Dat is een voordeel. Maar een stad kan dat óók, bijvoorbeeld op wijkniveau.’

En wat wil je voor de regio doen?  

‘In de Kamer zou ik onder andere pleiten voor spreiding van Rijksdiensten. Je voegt dan hoogwaardige werkgelegenheid toe aan de regio en je bent als overheid meer in het land, er is meer verbinding. Dit voorstel heb ik ook in het verkiezingsprogramma gekregen: actief spreidingsbeleid van Rijksdiensten.’ 

Hoe ga je campagne voeren?  

‘Ik ben voornemens om een tour door Overijssel te maken. Ik wil proberen zoveel mogelijk gemeenten aan te doen. Ik doe dan telkens een werkbezoek, benader de media en ga in de avonden in gesprek met de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks. Ook probeer ik ambassadeurs van binnen en buiten de politiek te werven om zich voor mij uit te spreken. Ik wil dus zichtbaar en benaderbaar zijn in mijn regio met daarbij extra aandacht voor Enschede en Noordoost-Twente, want dat is mijn thuisbasis.’  


Altijd redeneren vanuit de mensen bij wie niet alles vanzelfsprekend is

Mikal Tseggai

Fractievoorzitter Den Haag & nummer 20 op de kandidatenlijst


Je zit al in Den Haag, maar waarom wil je naar de Kamer?

‘In een stad als Den Haag spelen veel problemen. Iedereen doet lokaal erg zijn best om met oplossingen te komen, maar veel systemen moet gewoon beter en die zijn natuurlijk landelijk georganiseerd. Denk aan het onderwijs of de woningmarkt. Ik wil dat graag helpen repareren.’

Hoe wil je dat gaan doen?

‘Ik probeer in elk dossier altijd te denken vanuit de positie van mensen bij wie niet alles even vanzelfsprekend is. Denk aan discriminatie op de woningmarkt of de vraag of je ouders wel of niet een jubelton voor je hebben. Ik redeneer altijd vanuit die optiek en probeer dan met oplossingen te komen.’

Wat denk je vanuit het lokale in te kunnen zetten in de Kamer?

‘Volgens mij was het Herman Tjeenk Willink die zei dat je het kleine groot moet maken. Je buurvrouw vraagt misschien of een loszittende tegel nou eens recht gelegd kan worden. Dat lijkt klein. Maar als je naar het grotere plaatje kijkt zie je dat er in Den Haag ongelijkheid is tussen wijken en hoe de buitenruimte wordt onderhouden. In de Schilderswijk is dat bijvoorbeeld anders dan in het gebied rond de Tweede Kamer. Dingen kunnen dus soms heel klein lijken, maar binnen het systeem zitten er dan fouten. Die hoop ik te kunnen aanwijzen en repareren.’

Welke portefeuille zou je in de Kamer willen krijgen?

‘Ik ben zo iemand die heel veel zaken leuk vind. Maar wat dicht bij mijn hart ligt zijn onderwerpen als onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, discriminatie, asiel en migratie.’

Zijn dat thema’s waar je vanuit het lokale één op één lessen over mee kunt nemen naar de Kamer?

‘Den Haag huisvest relatief veel asielzoekers. Dat is goed, want we zijn de stad van vrede en recht. Maar ik denk dat een eerlijke spreiding over het land belangrijk is en dat de spreidingswet er dus moet komen. Daarbij moet je ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen. Als mensen hier gehuisvest worden, zijn ze vaak getraumatiseerd, al is het maar door een lang verblijf in een asielzoekerscentrum. Dat moet echt beter, dat neem ik zeker mee.’

Hoe ga je campagne voeren?

‘Veel online, maar ik ga ook de straat op. Mijn boodschap daarbij is dat het tijd is voor verandering, dat Nederland echt eerlijker kan, maar dat we daarbij wel de steun van mensen nodig hebben. In de vorm van hun stem dus.’

Wat verwacht je van de verkiezingen?

‘Een aardverschuiving met al die nieuwe partijen. Ik ben 28, dus Mark Rutte is premier sinds ik 15 ben. Voor mij voelt het alsof alles anders gaat veranderen. Ik denk dat wij de grootste kunnen worden en dat er dus eindelijk weer ruimte komt voor een progressiever geluid, waarbij mensen weer centraal staan en het vertrouwen krijgen van de overheid.’

Verwacht je dat de samenwerking met GroenLinks fractieleden soepel gaat verlopen?

‘Eigenlijk wel. Bij de kandidatendag was de sfeer ook al super goed. De cultuurverschillen waar iedereen het altijd over heeft, daar heb ik eigenlijk niks van gemerkt. In de Haagse raad overigens ook al niet.’


Afbeelding: GroenLinks-PvdA