Lokaal Bestuur
Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn onaanvaardbaar

De werkgroepen Zorg van de PvdA en GroenLinks hebben de nota Onaanvaardbare Gezondheidsverschillen: oorzaken, gevolgen en kansen om die te verkleinen  opgesteld. Hierin staan voorstellen die raadsleden en wethouders kunnen helpen bij het bestrijden van (de gevolgen van) sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Hieronder volgt een korte samenvatting:

 • Spreek uit dat sociaal-economische verschillen in gezondheid en levensverwachting onaanvaardbaar zijn. Hoger opgeleiden leven gemiddeld 72 jaar in goede gezondheid, laagopgeleiden slechts 53 jaar. Ga daarbij uit van het principe van gelijkwaardigheid. Grote verschillen in gezondheid en inkomen resulteren in sociaal ongezonde samenlevingen, waarin meer geweld, verslaving en overgewicht voorkomt;
 • Werk een beleidslijn uit die deze verschillen verkleint. Zorg dat projecten en initiatieven elkaar versterken en bijdragen aan een cultuuromslag, waarbij er naast eigen verantwoordelijkheid ook gewerkt wordt aan een collectieve verantwoordelijkheid voor de omgeving van burgers. Ingrediënten van die beleidslijn kunnen zijn:
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid voor laaggeletterden van voorzieningen waar iedereen recht op heeft;
  • Adequate inkomensondersteuning en armoedebeleid;
  • Een aanpak ter verbetering van de leefsituatie van jonge kinderen (de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de gezondheid als volwassene);
  • Het terugdringen van roken, alcoholgebruik en ongezond eten;
 • Tref maatregelen om milieurisico’s (bijvoorbeeld blootstelling aan fijnstof) te verkleinen;
 • Ga ook met supermarkten, scholen en woningbouwverenigingen in gesprek. Zij kunnen meehelpen aan het verbeteren van een gezonde omgeving voor burgers;
 • Wees selectief in de inkoop van gezondheidspreventie. Ga goed na welke interventies succesvol zijn en koop alleen deze in;
 • Gun kwalitatief goede welzijns-, onderwijs, huisvestings-, en zorgorganisaties het werk voor langere tijd, zodat duurzame samenwerking kan ontstaan;
 • Maak met deze organisaties afspraken over hun bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. 

De werkgroepen zorg van de PvdA en GL hebben voor raadsleden schriftelijke voorbeeld vragen en voorbeeldmoties opgesteld. De vragen en moties kan je onderstaand donwloaden.

 

Wil je hier graag over in gesprek met de werkgroep? Neem dan contact op met Nico Bernts ([email protected], 06 23580394) en ([email protected], 06 25378039).

 

Afbeelding: Hans van Rhoon | Hollandse Hoogte